100% visszavásárlási garancia
Az Ön kosara pillanatnyilag üres.
Iratkozzon fel Magazinunkra és ajándékként letölthető tanulmányt küldünk Önnek
„ A sikeres virághagyma-kertészkedés alapjai” címmel.

Csuberda Judit

Kedves Üzemeltetők!

Nagyon boldoggá tett, h rátaláltam az Önök Tulipanshop oldalára!! :) Bálint Gazda honlapjáról keveredtem valahogy Önökhöz :)

Regisztráltam, mert terveim szerint az Önök virághagymáival szeretném nagyon menővé varázsolnom a kertünket. (amilyen a faluban nem lesz másnak, az tuti)

 

 

PDF Nyomtatás E-mail

Adatvédelem

ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a SellWell Kft. (a továbbiakban mint Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint a Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját, melyet Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen nyilatkozat hatálya Szolgáltató weboldalán (http://www.tulipanshop.hu) és aldomainjein történő személyes adatok kezelésére terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalon: http://www.tulipanshop.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

-    2016/679.rendelet - Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

-    2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv)

-    2013.évi V. törvény (Ptk)

-    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-    2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről ( 155.§)

-    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH - 57893/2012

2. Definíciók

1.    érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2.    személyes adat: bármilyen adat vagy információ, mely alapján egy természetes személy Felhasználó - közvetett vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.
3.    különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
8.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - személyes adatokat kezel;
16.    adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
17.    adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19.   adatvédelmi incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, mely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

20.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
21.    gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

3. Alapelvek az adatkezeléskor

 1. Személyes adat kezelése kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történhet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, a kezelt személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  •    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  •    azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
  A Szolgáltató által kezelt adatok megadása önkéntes, így a Szolgáltató a megadott személyes adatokat az érintett beleegyezésével kezeli.
 4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 7. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
 8. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
 9. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.
  Szolgáltató a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

4. Funkcionális adatkezelés – személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

1.    A weboldalon az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

2.    A Felhasználó döntése alapján a weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév, jelszó, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, vásárlás/regisztráció időpontja, utolsó belépés időpontja, vásárlás/regisztrációkori IP cím.

Az alábbi adatok módosítását lehet megtenni a weboldalon: vezetéknév, keresztnév, jelszó, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím.

3. Az adatkezelés célja:

Szolgáltató szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. regisztráció, vásárlás, hírlevél küldés, promóciós aktivitás, nyereményjáték ) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. 

Vezetéknév, keresztnév: kapcsolatfelvétel, a vásárláshoz és a számla kiállításához szükséges adat.

Jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgáló adat.

E-mail cím: kapcsolattartáshoz szükséges adat.

Telefonszám: kapcsolattartás, a megrendeléssel és a szállítással kapcsolatban felmerült kérdések egyeztetéséhez szükséges adat.

Számlázási név és cím: számla kiállításához, ill. a szerződéses jogviszonyhoz szükséges adat.

Szállítási név és cím: a megrendelés házhoz szállításához szükséges adat. 

Vásárlás/regisztráció, utolsó belépés időpontja: technikai adat.

Vásárlás/regisztrációkori IP cím: technikai adat.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal, ha nem történt szerződéskötés. Szerződéskötés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg a Szolgáltató.

4.    A fentieken kívül a személyes adatok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
-    postai úton a Sellwell Kft. 1048 Budapest, Csíkszentiván u. 3. címén
-    e-mail útján a  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címeken.

5.    Adatkezelés jogcíme: Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a GDPR 6.cikk (1) bek. b) pontja, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. 

6.    Szolgáltató kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.  

7.    Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül visszavonásig kezelheti.

8.    A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza. Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a megrendelést nem tudja Szolgáltató teljesíteni. 

5. Cookie-k (sütik) kezelése:

1.   Webáruházakra jellemző cookie-k az ún. „ jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie” és „biztonsági cookie” használatához nem kell előzetes hozzájárulás a Felhasználóktól. A cookie célja az adott oldal minnél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, ill. beállíthatja böngészőjét, hogy tiltsa cookie-k alkalmazását az Eszközök/Beállítások menüben általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt . A cookie alkalmazás tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem teljes értékű.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 


2.    A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. 

Az érintettek köre a weboldalt látogató valamennyi érintett. 

3.    Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben 30 napig tart. 

4.    Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a bevásárlókosár nyilvántartása és a látogatók nyomon követése.

5.    A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

6.    A www.tulipanshop.hu weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Szolgáltató által üzemeltetett honlap a Google Analytics által készített cookie-t használ az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez, az információk tárolásához anélkül, hogy a látogató pontosan beazonosítható lenne. A cookie rögzíti pl. a látogatás időpontját, a forrásoldalt, mely a látogatót a Szolgáltató weboldalára irányította. A Szolgáltató a jelentések alapján a Felhasználókról szerzett weboldal-látogatási információk alapján javíthatja a honlap elérhetőségét.

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

7.    A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

6. Hírlevél, DM tevékenység 

1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím) megkeresse.

2.    Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.    Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5.    A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, feliratkozás időpontja, feliratkozáskori IP cím.

6.    Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

7.    Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról stb. 

7. Facebook 

2.    Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

8. Adatkezelő adatai, elérhetősége


Név:                                                      SellWell Kft.

Székhely:                                              1048 Budapest, Csíkszentiván u. 3.

Cégjegyzékszám:                                  Cg. 01-09-933254

Cégbejegyzés:                                       Fővárosi bíróság mint Cégbíróság

Adószám:                                              12412817-2-41

Adatkezelési nyilvántartási szám:         NAIH – 57893/2012.

Tel.:                                                       +36 1 230 4107, +36 70 3660505

Fax:                                                        +36 1 230 4107

E-mail:                                                    Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

9.  Adattovábbítás 

Igénybe vett egyéb adatfeldolgozók:

 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: megrendelés kiszállítása, fuvarozás

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége: GLS (General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.)

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Tel: +36 29 886 660

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adatvédelmi tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

Érintettek köre: kiszállítást kérő vásárlók.

Adatkezelés célja: megrendelés házhoz szállítása.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig, ill. a postai utánvétes kiszállítások elszámolásáig  tart

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pontja.

 

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online átutalásos, vagy személyes banki fizetés

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége: Erste Bank Hungary NyRt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Tel: +36 1 302 5885

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.erstebank.hu/hu/adatkezeles 

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, számlaszám.

Érintettek köre: az online vásárlást kérő vásárlók.

Adatkezelés célja: online átutalásos, vagy személyes banki fizetés lebonyolítása, tranzakció visszaigazolása a felhasználók védelmének biztosításával.

Adatkezelés időtartama: az online átutalásos, vagy személyes banki fizetés lebonyolításáig és visszaigazolásáig.

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pontja, ill. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A paragrafus 3. bek.

 

3. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: bankkártyás fizetés

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége: Global Payments Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

1117 Budapest, Október 23.-a utca 8-10.

Tel: +36 1 324 2248

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adatvédelmi tájékoztató: https://gpnmerchant.com/hu/support

Kezelt adatok köre: bankkártyához tartozó név, bankkártyaszám, CV kód, e-mail cím.

Érintettek köre: a bankkártyás fizetést igénylő vásárlók.

Adatkezelés célja: bankkártyás fizetés lebonyolítása, tranzakció visszaigazolása a felhasználók védelmének biztosításával.

Adatkezelés időtartama: a bankkártyás fizetés lebonyolításáig és visszaigazolásáig.

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pontja, ill. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A paragrafus 3. bek.

 

4. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége: Mediacenter Hungary Kft. 

6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II. em. 6.

Tel: +36 76 506 618

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.mediacenter.hu/doc/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Kezelt adatok köre: az érintettek által megadott valamennyi személyes adat.

Érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.

Adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működtetése.

Adatkezelés időtartama, adattörlés határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Adatfeldolgozás jogalapja:  GDPR 6. cikk (1) bek. c.) és f.) pontja, ill. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A paragrafus 3. bek.

 

5. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelés, számviteli szolgáltatások

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége: Kótai Gabriella

1043 Budapest, Bocskai u. 3. III. em. 12.

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Kezelt adatok köre: a számlákon szereplő személyes adatok, online és bankkártyás fizetés esetén feltüntetett banki adatok

Érintettek köre: vásárlók

Adatkezelés célja: számlamásolatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség, számviteli és hatályos jogszabályoknak való megfelelés 

Adatkezelés időtartama, adattörlés határideje: számlamásolatok megőrzésének kötelezettsége Számvit. tv. 169.paragrafus (2) bek. alapján 8 év

Adatfeldolgozás jogalapja: 2000. évi C. tv.

 

10. Adatbiztonság


1.    A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. 

2.    A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, naprakész állapota érdekében, biztosítja továbbá az adatok változatlanságának igazolhatóságát.

3.    A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

4.    Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

5.    A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

 

11. Tájékoztatás az adatkezelésről

1.    Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2.    Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

3.    Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

4.    Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.    Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6.    Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.    A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 

12. Jogorvoslat 

1.    Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.

2.    Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.    Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – jogosult bírósághoz fordulni.

Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megsértésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Szolgáltató nem kötelezhető kártérítésre, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.    Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


13. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat valamely pontjának érvénytelensége nem érinti a többi pont hatályát és érvényességét.